قاریان قرآن کریم راستش اول سلام بهتون بعدش اینکه..... نظر یادتون نره متشکر.... امیدوارم از این وبلاگ خوشتون بیاد شماره ارتباطی(فقط از طریق تلگرام) : 09036526349 http://gharianequran.mihanblog.com 2020-04-01T11:37:42+01:00 text/html 2016-11-25T10:44:35+01:00 gharianequran.mihanblog.com عدد 19 کلید رمز اعجاز آمیز بودن قرآن http://gharianequran.mihanblog.com/post/542 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><span class="showdata_titr" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lb_titr"><font size="5" face="times new roman, times, serif"><b>عدد 19 کلید رمز اعجاز آمیز بودن قرآن</b></font></span></div><div><br> <div class="lid_showdata"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lb_lid"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>مقاله قرآن و کامپیوتر توسط دکتر «رشاد خلیفه» نوشته شده که دارای درجه دکترا (Ph.D) از دانشگاه آریزونای آمریکاست؛ او با الهام از آیه 11 تا 31 سوره مدثر به این نتیجه رسیده که عدد نوزده کلید رمز اعجازآمیز بودن قرآن است.</b></font></span> </div><div class="showdataimage"><img id="ctl00_ContentPlaceHolder1_Image1" src="file:///D:/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C/19/%D8%B9%D8%AF%D8%AF%2019%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%B1%D9%85%D8%B2%20%D8%A7%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%B2%20%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_files/A01AB8A3901175FB1D1F9A09A9097D04.jpg"></div></div><div class="showdata_body"><div style="text-align: justify;"><br><font size="3" face="Mihan-Koodak">صدای شیعه: مقاله قرآن و کامپیوتر توسط دکتر «رشاد خلیفه» نوشته شده که دارای درجه دکترا (Ph.D) از دانشگاه آریزونای آمریکاست؛ او با الهام از آیه 11 تا 31 سوره مدثر به این نتیجه رسیده که عدد نوزده کلید رمز اعجازآمیز بودن قرآن است.</font><br><br><font size="3" face="Mihan-Nassim"><b>برخی عبارات و گزاره‏های موجود در این مقاله به این شرح است:<br><br>1- اولین آیه قرآن « بسم الله الرحمن الرحیم » دارای 19 حرف عربی است.<br><br>2- قرآن مجید از 114 سوره تشکیل شده است و این عدد به 19 قسمت است. (6× 19).<br><br> 3- اولین سوره ای که نازل شده است سوره علق (شماره96) نوزدهمین سوره از آخر قرآن است.<br><br>4- سوره علق 19 آیه دارد.<br><br>5- سوره علق 285 حرف (15× 19) دارد.<br><br>6- اولین بارکه جبرئیل امین با قرآن فرود آمد، 5 آیه اول سوره علق را آورد که شامل 19 کلمه است.<br><br>7- این 19 کلمه، 76 حرف (4× 19) دارد که به تعداد حروف «بسم الله الرحمن الرحیم» است.<br><br>8- دومین باری که جبرئیل امین فرود آمد 9 آیه اولی سوره قلم (شماره 68) را آورده که شامل 38 کلمه است. (2 × 19) .<br><br> 9- سومین بارکه جبرئیل امین فرود آمد 10 آیه اولی سوره مزمل (شماره 73) را آورد که شامل 57 کلمه است. (3× 19).<br><br> 10- چهارمین بارکه جبرئیل فرود آمد 30 آیه اولی سوره مدثر (شماره 74) را آورد که آخرین آیه آن «بر آن دوزخ 19 فرشته موکلند» است. (آیه 30) .<br>....<br>....<br>&nbsp; </b></font><b><font size="4"><font face="Mihan-Nassim">برای دیدن <font size="6">ادامه مطلب</font> ،&nbsp; ادامه متن رو کلیک کنید...</font><br>تبیان</font></b><br>&nbsp;</div><br><br></div></div> text/html 2016-11-18T16:14:24+01:00 gharianequran.mihanblog.com آموزش تصویری حفظ قرآن توسط استاد بحرالعلوم قسمت 5 http://gharianequran.mihanblog.com/post/541 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="times new roman, times, serif"><b>آموزش تصویری حفظ قرآن توسط استاد بحرالعلوم قسمت 5</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/mF7Oe]</div> text/html 2016-11-18T16:14:24+01:00 gharianequran.mihanblog.com آموزش تصویری حفظ قرآن توسط استاد بحرالعلوم قسمت 5 http://gharianequran.mihanblog.com/post/540 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><b>آموزش تصویری حفظ قرآن توسط استاد بحرالعلوم قسمت 5</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/mF7Oe]</div> text/html 2016-11-18T16:13:38+01:00 gharianequran.mihanblog.com آموزش تصویری حفظ قرآن توسط استاد بحرالعلوم قسمت 4 http://gharianequran.mihanblog.com/post/539 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="5"><b>آموزش تصویری حفظ قرآن توسط استاد بحرالعلوم قسمت 4</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="5"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="5"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="5"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="5"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/gwMZs]</div> text/html 2016-11-18T16:12:57+01:00 gharianequran.mihanblog.com آموزش تصویری حفظ قرآن توسط استاد بحرالعلوم قسمت 3 http://gharianequran.mihanblog.com/post/538 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="times new roman, times, serif"><b>آموزش تصویری حفظ قرآن توسط استاد بحرالعلوم قسمت 3</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/A5yd3]</div> text/html 2016-11-18T16:12:11+01:00 gharianequran.mihanblog.com آموزش تصویری حفظ قرآن توسط استاد بحرالعلوم قسمت 2 http://gharianequran.mihanblog.com/post/537 <div style="text-align: center;"><font size="5" face="times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="times new roman, times, serif"><b>آموزش تصویری حفظ قرآن توسط استاد بحرالعلوم قسمت 2</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/m9C5z]</div> text/html 2016-11-18T16:11:23+01:00 gharianequran.mihanblog.com آموزش تصویری حفظ قرآن توسط استاد بحرالعلوم قسمت 1 http://gharianequran.mihanblog.com/post/536 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="times new roman, times, serif">آموزش تصویری حفظ قرآن توسط استاد بحرالعلوم قسمت 1</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="times new roman, times, serif"><br></font></div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/d5YnV]</div> text/html 2016-11-18T16:10:46+01:00 gharianequran.mihanblog.com چگونه قرآن سریع حفظ کنیم http://gharianequran.mihanblog.com/post/535 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><b>چگونه قرآن سریع حفظ کنیم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/D6g15]</div> text/html 2016-11-18T16:09:25+01:00 gharianequran.mihanblog.com آموزش حفظ قرآن نرم افزار موبایل برای حفظ قرآن http://gharianequran.mihanblog.com/post/534 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="times new roman, times, serif"><b>آموزش حفظ قرآن نرم افزار موبایل برای حفظ قرآن</b></font></div><div style="text-align: center;"><h1 class="vone__title" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; font-size: 20px; text-align: right; font-family: IRANSans, Tahoma !important;"><br></h1></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/157fU]</div> text/html 2016-11-18T16:08:15+01:00 gharianequran.mihanblog.com اهمیت حفظ قرآن http://gharianequran.mihanblog.com/post/533 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="times new roman, times, serif"><b>اهمیت حفظ قرآن</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/mpGPa]</div> text/html 2016-11-18T16:06:42+01:00 gharianequran.mihanblog.com آموزش روش های حفظ ترتیبی و موضوعی قرآن کریم توسط استاد سید موسی موسوی http://gharianequran.mihanblog.com/post/532 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">آ<font face="times new roman, times, serif" size="5">موزش روش های حفظ ترتیبی و موضوعی قرآن کریم توسط استاد سید موسی موسوی</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/pMdsH]</div> text/html 2016-11-16T06:25:25+01:00 gharianequran.mihanblog.com خوف و ترس پیاده روی اربعین حسینی http://gharianequran.mihanblog.com/post/531 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><b>خوف و ترس پیاده روی اربعین حسینی</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/XOScB]</div> text/html 2016-10-04T05:26:11+01:00 gharianequran.mihanblog.com قرائتی زیبا (صوتی) از سوره نبا http://gharianequran.mihanblog.com/post/530 <div align="center"><b><font size="5"><br>&nbsp;قرائتی زیبا (صوتی) از سوره نبا<br><br><br><br><br></font></b><div align="center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8268251442/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%A8%D8%A7.m4a.html" target="_blank" title=""><font size="5">دانلود</font></a></div><b><font size="5"><br><a href="http://s8.picofile.com/d/8268251442/b6b4cb27-bdf5-41a2-b34f-0554671f1c7d/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%A8%D8%A7.m4a" target="" title=""><div align="center"><br></div><b><font size="5"><br></font></b></a></font></b><b><font size="5"><br><br><br><br></font></b></div> text/html 2016-08-18T03:44:42+01:00 gharianequran.mihanblog.com قرائت نماینده ایران در رشته حفظ مسابقات بین المللی قرآن http://gharianequran.mihanblog.com/post/529 <div align="center"><br><br><br><b><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="5">&nbsp;قرائت نماینده ایران در رشته حفظ مسابقات بین المللی قرآن<br><br><br><br><br>[http://www.aparat.com/v/tOD10]<br></font></b></div> text/html 2016-08-18T03:42:15+01:00 gharianequran.mihanblog.com تلاوت قاسم مقدمی قاری در مسابقات قرآن کریم http://gharianequran.mihanblog.com/post/528 <div align="center"><br><br><b><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="5">&nbsp;تلاوت قاسم مقدمی قاری در مسابقات قرآن کریم <br><br><br>[http://www.aparat.com/v/saVt2]<br><br></font></b></div>